Giáo xứ Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu

Church of St. Therese of the Child Jesus

Tốt Động, Hà Nội, Red River Delta, Vietnam

Map

Jurisdiction: Metropolitan Archdiocese of Hà Nôi

 

Type: Roman-Rite Church Parish, Church

Rite: Roman (Latin)

 

History: 2014

 

Location: 7PG7VMH7+W9 Google Maps

Address: Tốt Động, Hà Nội, Red River Delta

Country: Vietnam Vietnam

GCatholic Church ID: 75825

Churches Nearby Locate


Last updated on 2024.01.24

© 2024 GCatholic.org

Up