Lịch Phụng Vụ

Việt Nam Vietnam

Switch to English ENSwitch to Vietnamese VI
Import the calendar with this URL or download this iCal:
https://gcatholic.org/calendar/ics/2024-vi-VN-H.ics?v=1

Hôm nay: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hà Nội, Huế, Kon Tum, Qui Nhơn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long

Tháng Giêng
Mùa Giáng Sinh
1Thứ HaiT

Thánh Ma-ri-a, Ðức Mẹ Chúa Trời

I
2Thứ BaN

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

3Thứ Tư

Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh

n

Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su

4Thứ Năm

Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh

5Thứ Sá

Thứ Sá trước Lễ Hiển Linh

6Thứ Bảy

Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh

7Chủ NhậtT

Chúa Hiển Linh

II
8Thứ HaiK

Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Mùa Quanh Năm
9Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

I
10Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

11Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

12Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

13Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

n

Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

14Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

II
15Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

16Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

17Thứ TưN

Thánh An-tôn, viện phụ

18Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

19Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

20Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

n

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

21Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

III
22Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Vinh-sơn, phó tế, tử đạo

23Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

24Thứ TưN

Thánh Phan-xi-cô đơ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

25Thứ NămK

Thánh Phao-lô, tông đồ trở lại

26Thứ SáN

Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục

27Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

28Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

IV
29Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

30Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

31Thứ TưN

Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục

Tháng Hai
Mùa Quanh Năm
1Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

IV
2Thứ SáK

Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh

3Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-ga-ri-ô, giám mục

n

Thánh Bơ-la-xi-ô, giám mục, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

4Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

I
5Thứ HaiN

Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo

6Thứ BaN

Thánh Phao-lô Mi-kicác bạn, tử đạo

7Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

8Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ

n

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni

9Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

10Thứ Bảy

Tết Nguyên Đán

N

Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ

11Chủ Nhật

Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ

II

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

12Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

13Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

Mùa Chay
14Thứ Tư

Thứ Tư Lễ Tro

IV
15Thứ Năm

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

16Thứ Sá

Thứ Sá sau Thứ Tư Lễ Tro

17Thứ Bảy

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

n*

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

18Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

I
19Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

20Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

21Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

n*

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

22Thứ NămK

Lập tông tòa thánh Phê-rô

23Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

n*

Thánh Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo

24Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

25Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

II
26Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay

27Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay

n*

Thánh Ghê-gô-ri-ô thành Narek, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

28Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay

29Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay

Tháng Ba
Mùa Chay
1Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Chay

II
2Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay

3Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

III
4Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay

n*

Thánh Ca-xi-mia

5Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay

6Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay

7Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay

n*

Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo

8Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mùa Chay

n*

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ

9Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay

n*

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu

10Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

IV
11Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay

12Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay

13Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay

14Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay

15Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Tư Mùa Chay

16Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay

17Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay

I
18Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay

n*

Thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ Hội Thánh

19Thứ BaT

Thánh Giu-se, Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria

20Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay

21Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay

22Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Năm Mùa Chay

23Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay

n*

Thánh Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục

24Chủ Nhật

Chúa Nhật Lễ Lá

II
25Thứ Hai

Thứ Hai Tuần Thánh

26Thứ Ba

Thứ Ba Tuần Thánh

27Thứ Tư

Thứ Tư Tuần Thánh

Tam nhật Thánh
28Thứ Năm

Thứ Năm Tuần Thánh

II
29Thứ Sá

Thứ Sáu Tuần Thánh

30Thứ Bảy

Thứ Bảy Tuần Thánh

31Chủ Nhật

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

I
Tháng Tư
Mùa Phục Sinh
1Thứ HaiT

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

I
2Thứ BaT

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

3Thứ TưT

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

4Thứ NămT

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

5Thứ SáT

Thứ Sá trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

6Thứ BảyT

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

7Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Phục Sinh (Kính Lòng Thương Xót Chúa)

8Thứ HaiT

Lễ Truyền Tin

II
9Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

10Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

11Thứ NămN

Thánh Ta-nit-lao, giám mục, tử đạo

12Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

13Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

n

Thánh Mác-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo

14Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

III
15Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

16Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

17Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

18Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

19Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

20Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

21Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

IV
22Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

23Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

n

Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo

n

Thánh Gio-gi-ô, tử đạo

24Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

n

Thánh Phi-đên Dich-ma-rinh-gan, linh mục, tử đạo

25Thứ NămK

Thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

26Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

27Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

28Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

I
29Thứ HaiN

Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

30Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

n

Thánh Pi-ô V, giáo hoàng

Tháng Năm
Mùa Phục Sinh
1Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

I
n

Thánh Giu-se thợ

2Thứ NămN

Thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

3Thứ SáK

Thánh Phi-lip-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ

4Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

5Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

II
6Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

7Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

8Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

9Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

10Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

n

Thánh Gio-an thành Ávila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

11Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

12Chủ NhậtT

Lễ Thăng Thiên

III
13Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

n

Đức Mẹ Fa-ti-ma

14Thứ BaK

Thánh Mat-thi-a, tông đồ

15Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

16Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

17Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

18Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

n

Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo

19Chủ NhậtT

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

I
Mùa Quanh Năm
20Thứ HaiN

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh

III
21Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Christôphê de Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo

22Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu

23Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

24Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

25Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

n

Thánh Ghê-gôri-ô VII, giáo hoàng

n

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pat-di, trinh nữ

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

26Chủ NhậtT

Lễ Chúa Ba Ngôi

IV
27Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Au-tinh thành Can-tơ-bơ-ri, giám mục

28Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

29Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phao-lô VI, giáo hoàng

30Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

31Thứ SáK

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Tháng Sáu
Mùa Quanh Năm
1Thứ BảyN

Thánh Giút-ti-nô, tử đạo

IV
2Chủ NhậtT

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

I
3Thứ HaiN

Thánh Ca-rô-lô Loan-gacác bạn, tử đạo

4Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

5Thứ TưN

Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

6Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Nô-bec-tô, giám mục

7Thứ SáT

Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su

8Thứ BảyN

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a

9Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm

II
10Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

11Thứ BaN

Thánh Ba-na-ba, tông đồ

12Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

13Thứ NămN

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

14Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

15Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

16Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

III
17Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

18Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

19Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

n

Thánh Rô-moan-đô, viện phụ

20Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

21Thứ SáN

Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ

22Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Phít-sơ, giám mục, và thánh Tô-ma Mo, tử đạo

n

Thánh Pao-li-nô, giám mục Nô-la

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

23Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

IV
24Thứ HaiT

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

25Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

26Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

27Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Hội Thánh

28Thứ SáN

Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo, tiến sĩ Hội Thánh

29Thứ BảyT

Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tông đồ

30Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

I
Tháng Bảy
Mùa Quanh Năm
1Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

I
2Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

3Thứ TưK

Thánh Tô-ma, tông đồ

4Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha

5Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục

6Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ma-ri-a Go-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

7Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

II
8Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

9Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

n

Thánh Augustinô Triệu Vinh, linh mục và các bạn, tử đạo

10Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

11Thứ NămN

Thánh Biển-đức, viện phụ

12Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

13Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

n

Thánh Hen-ri-cô

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

14Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

III
15Thứ HaiN

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

16Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

n

Đức Mẹ núi Cat-minh

17Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

18Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

19Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

20Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

n

Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

21Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

IV
22Thứ HaiK

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

23Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

n

Thánh Bi-ghit-ta, nữ tu

24Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

n

Thánh Sa-ben Mac-lup, linh mục

25Thứ NămK

Thánh Gia-cô-bê, tông đồ

26Thứ SáN

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Ma-ri-a

27Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

28Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

I
29Thứ HaiN

Thánh nữ Mác-ta, thánh nữ Ma-ri-a và thánh La-xa-rơ

30Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

31Thứ TưN

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục

Tháng Tám
Mùa Quanh Năm
1Thứ NămN

Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

I
2Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục

n

Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, giám mục

3Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

4Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

II
5Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

n

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

6Thứ BaK

Chúa Hiển Dung

7Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ga-ê-ta-nô, linh mục

n

Thánh Xit-tô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo

8Thứ NămN

Thánh Đa-minh, linh mục

9Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo

10Thứ BảyK

Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

11Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

III
12Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu

13Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Pôn-xi-a-nô, giáo hoàng, và thánh Hip-pô-li-tô, linh mục, tử đạo

14Thứ TưN

Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo

15Thứ NămT

Đức Ma-ri-a Lên Trời

16Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Stê-pha-nô Hungary

17Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

18Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

IV
19Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục

20Thứ BaN

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

21Thứ TưN

Thánh Piô X, giáo hoàng

22Thứ NămN

Đức Ma-ri-a Nữ vương

23Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

n

Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ

24Thứ BảyK

Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

25Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

I
26Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

27Thứ BaN

Thánh nữ Mô-ni-ca

28Thứ TưN

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

29Thứ NămN

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

30Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

31Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

Tháng Chín
Mùa Quanh Năm
1Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

II
2Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Ngày Quốc Khánh

3Thứ BaN

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

4Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

5Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Tê-rê-xa Cal-cut-ta, nữ tu

6Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

7Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

8Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

III
9Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục

10Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

11Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

12Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Danh Rất Thánh trinh nữ Ma-ri-a

13Thứ SáN

Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

14Thứ BảyK

Suy tôn Thánh giá

15Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

IV
16Thứ HaiN

Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và thánh Sip-ri-a-nô, giám mục, tử đạo

17Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

n

Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

n

Thánh nữ Hildegard thành Bingen, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

18Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

19Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

20Thứ SáN

Thánh An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chứng Ha-sancác bạn, tử đạo

21Thứ BảyK

Thánh Mat-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

22Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

I
23Thứ HaiN

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na, linh mục

24Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

25Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

26Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Cót-ma và thánh Đa-mi-a-nô, tử đạo

27Thứ SáN

Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục

28Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Lô-ren-xô Ru-ycác bạn, tử đạo

n

Thánh Ven-xét-lao, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

29Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

II
30Thứ HaiN

Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Tháng Mười
Mùa Quanh Năm
1Thứ BaK

Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

II
2Thứ TưN

Các thiên thần hộ thủ

3Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

4Thứ SáN

Thánh Phan-xi-cô thành Át-xi-di

5Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

n

Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

6Chủ NhậtT

Đức Mẹ Mân Côi

III
7Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

8Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

9Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, linh mục

n

Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, giám mục và các bạn, tử đạo

10Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

11Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng

12Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

13Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

IV
14Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo

15Thứ BaN

Thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

16Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Hét-vích, nữ tu

n

Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, trinh nữ

17Thứ NămN

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo

18Thứ SáK

Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

19Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo

n

Thánh Phao-lô Thánh Giá, linh mục

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

20Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

I
21Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

22Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

23Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an thành Ca-pét-ra-nô, linh mục

24Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, giám mục

25Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

26Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

27Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

II
28Thứ HaiK

Thánh Si-mon và thánh Giu-đa, tông đồ

29Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

30Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

31Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Tháng Mười Một
Mùa Quanh Năm
1Thứ SáT

Các Thánh Nam Nữ

II
2Thứ Bảy

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

3Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

III
4Thứ HaiN

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục

5Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

6Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

7Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

8Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

9Thứ BảyK

Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô

10Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

IV
11Thứ HaiN

Thánh Mác-ti-nô thành Tua, giám mục

12Thứ BaN

Thánh Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo

13Thứ Tư

Thứ Tư i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

14Thứ Năm

Thứ Năm i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

15Thứ Sá

Thứ Sá i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-béc-tô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

16Thứ Bảy

Thứ Bảy i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ

n

Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

17Chủ NhậtT

Thánh An-rê Trần An Dũng Lạccác bạn, tử đạo

I
18Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rôthánh đường thánh Phao-lô

19Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

20Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

21Thứ NămN

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

22Thứ SáN

Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

23Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Cô-lum-ban, viện phụ

n

Thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

24Chủ NhậtT

Lễ Chúa Kitô Vua

II
25Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo

26Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

27Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

28Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

29Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

30Thứ BảyK

Thánh An-rê, tông đồ

Tháng Mười Hai
Mùa Vọng
1Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng

I
2Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

3Thứ BaK

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e, linh mục

4Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

n

Thánh Gioan Đa-mát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

5Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

6Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

n

Thánh Ni-cô-la, giám mục

7Thứ BảyN

Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

8Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

II
9Thứ HaiT

Đức Maria vô nhiễm nguyên tội

10Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

n

Đức trinh nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô

11Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

n

Thánh Đa-ma-xô I, giáo hoàng

12Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

n

Đức trinh nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê

13Thứ SáN

Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo

14Thứ BảyN

Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

15Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng

III
16Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng

17Thứ Ba

17 tháng 12 Mùa Vọng

18Thứ Tư

18 tháng 12 Mùa Vọng

19Thứ Năm

19 tháng 12 Mùa Vọng

20Thứ Sá

20 tháng 12 Mùa Vọng

21Thứ Bảy

21 tháng 12 Mùa Vọng

n*

Thánh Phe-rô Ca-na-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

22Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng

IV
23Thứ Hai

23 tháng 12 Mùa Vọng

n*

Thánh Gio-an thành Kê-ty, linh mục

24Thứ Ba

24 tháng 12 Mùa Vọng

Mùa Giáng Sinh
25Thứ TưT

Chúa Giáng Sinh

IV
26Thứ NămK

Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi

27Thứ SáK

Thánh Gio-an, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

28Thứ BảyK

Các Thánh Anh Hài, tử đạo

29Chủ NhậtK

Thánh Gia Thất: Chúa Giê-su, Đức Maria và thánh Giu-se

I
30Thứ Hai

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

31Thứ Ba

Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

n*

Thánh Xin-vet-tê I, giáo hoàng

T = Lễ trọng   K = Lễ kính   N = Lễ nhớ   n = Lễ nhớ tùy ý   n* = Lễ nhớ tùy ý*

See Also

General Roman Calendar (2024)

© 2024 GCatholic.org

Up